2020-09-15

Lietuvos bankas priėmė teisės aktų pakeitimus, reikšmingus elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, kurie įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d. Šie pakeitimai yra  susiję su:

 • elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsauga
 • vidaus audito organizavimu elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms
 • vidaus kontrolės ir rizikų valdymo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigose
 • elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymu ir teikimu Lietuvos bankui.

Taigi kas keičiasi?

Dėl vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms

Lietuvos banko valdyba priėmė nutarimą, kuriuo įtvirtinami reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms dėl vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir klientų lėšų apsaugos pakeitimai (Nutarimo Nr. 03-106).

Esminiai pakeitimai:

 • nustatomos prievolės įstaigos priežiūros ir valdymo organams;
 • nustatomi valdymo sistemos patikimumo vertinimo kriterijai;
 • nustatomi reikalavimai vidaus kontrolei ir rizikos valdymo sistemai;
 • nustatomi reikalavimai vidaus auditui;
 • praplečiamos įstaigų galimybės sudaryti indėlių sutartis, neribojant jų rūšies ir termino;
 • sutarties dėl lėšų saugojimo sąskaitos arba sutarties dėl vertybinių popierių saugojimo sąskaitos atidarymo sąlygose, įskaitant šių sutarčių priedus, turi būti įtvirtintos privalomosios sąlygos;
 • nustatomi klientų lėšų apsaugos reikalavimai įstaigai veikiant per tarpininką;
 • keičiamos nuostatos apibrėžiančios, kas yra laikoma saugiu, likvidžiu ir mažos rizikos turtu, į kurį gali būti investuojamos klientų lėšos.

Rekomenduojame:

 • parengti vidaus audito organizavimo tvarką;
 • peržiūrėti sutartis dėl lėšų saugojimo sąskaitos / sutartis dėl vertybinių popierių saugojimo sąskaitos ir patikrinti, ar šiose sutartyse įtvirtintos privalomosios sąlygos;
 • peržiūrėti vidaus dokumentus, nustatančius elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos procesą;
 • įsitikinti, kad įstaigoje yra paskirti už kontrolės funkcijas atsakingi asmenys.

Dėl elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo ir teikimo Lietuvos bankui

Lietuvos banko valdyba priėmė nutarimą dėl elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo pakeitimo (Nutarimo Nr. 03-105).

Esminiai pakeitimai:

 • nustatoma prievolė teikti papildomas tris naujas ataskaitas, susijusias su klientų lėšų apsaugos reikalavimų vykdymu bei profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės pasikeitimais teikiant sąskaitos informacijos paslaugą ir (arba) mokėjimo inicijavimo paslaugą.

Rekomenduojame:

 • peržiūrėti vidines tvarkas dėl priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo užtikrinant, kad laiku ir tinkamai būtų teikiamos visos privalomos ataskaitos.

Iškilus klausimams, kviečiame kreiptis į ECOVIS ProventusLaw finansų teisės ir atitikties ekspertus arba ECOVIS Proventus specialistus.