Įmonių pirkėjų ar pardavėjų užsakymu mūsų įmonė atlieka išsamaus veiklos patikrinimo (teisinio, mokestinio, finansinio, angl. due diligence) paslaugą. Išsamus veiklos patikrinimas ypač gali būti aktualus, kai norite sudaryti didelės vertės sandorį su mažai žinomu klientu, tapti kitos įmonės akcininku arba ją įgyti. Įvertinsime dominančios įmonės apskaitos principus ir finansinių ataskaitų sudarymo teisingumą, mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą, išanalizuosime jos verslo specifiką, patikrinsime veiklos atitiktį įstatymų reikalavimams.

Įvertinsime ir atskirus finansinius rodiklius, aktualius investuotojams bei pateiksime savo bendrąsias įžvalgas, padedančios priimti sprendimą dėl investavimo.

Siekdami nustatyti sandorio vertę analizuojame:

  • Pardavimo pajamas, įvertinant ir vienkartinius sandorius;
  • Pardavimų savikainą ir veiklos sąnaudų straipsnius;
  • Pinigų srautus;
  • Kapitalo išlaidas;
  • Apyvartinį kapitalą;
  • Informaciją apie vadovybę, sistemas ir kontroles;
  • Išlaidas darbo užmokesčiui;
  • Įsipareigojimus ir neapibrėžtuosius įsipareigojimus, kurie gali neigiamai paveikti finansinius rezultatus įvykdžius sandorį.

Rekomendacijų dėl identifikuotų rizikų eliminavimo ar sumažinimo parengimą klientui iforminame veiklos įvertinimo ataskaitoje.

Kitos užtikrinimo paslaugos

  • Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita
  • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas