Daliai įmonių įstatymai numato, kad jų metines finansines ataskaitas patvirtintų nepriklausomas auditorius. Tas pats taikoma ir įmonių grupių konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms. Vis dėlto finansines ataskaitas naudinga peržiūrėti ir tuo atveju, jei įstatymas to ir nereikalauja. Taip Jūsų verslo partneriai, investuotojai, kredito įstaigos gali įsitikinti, kad dirbate tvarkingai, sąžiningai, laikotės visų reikalavimų, užtikrinate veiksmingą įmonės valdymą. Nepriklausomas auditas suteikia naudos ir pačioms įmonės – jos gali pasikrinti, ar savo apskaitą tvarko teisingai, tinkamai kontroliuoja verslo rizikas.

Audito paslauga, kurią teikia mūsų įmonė, sudaro tarpusavyje susijusių paslaugų ir procedūrų visumą. Šią paslaugą skirstome į kelias sudėtines dalis:

  • Finansinės atskaitomybės auditas
  • Specializuotas mokesčių auditas
  • Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų auditas

Finansinės atskaitomybės auditas

Šio audito tikslas yra nustatyti, ar įmonės finansinės ataskaitos visais  reikšmingais atvejais teisingai parodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal galiojančius teisės aktus. Finansinės atskaitomybės auditas atliekamas pagal audito atlikimo sutarties sąlygas bei audito planą. Atlikus auditą pateikiama oficiali auditoriaus išvada ir audito ataskaita. Jos finansinėms ataskaitoms suteikia solidumo, o įmonėms – didesnį klientų pasitikėjimą. Finansinės atskaitomybės audito metu taip pat patikrinamos įmonės vidaus kontrolės procedūros, nustatomos silpnosios vietos, teikiamos konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais, gali būti identifikuojamos valdymo, organizacinės ir kitos problemos, į kurias atkreipiamas įmonės vadovų dėmesys. Audito ataskaitos pagrindu suformuota auditoriaus išvada apie Jūsų įmonės atitinkamo (finansinio audito paslaugos sutartyje aptarto) laikotarpio pabaigai sudarytą finansinę atskaitomybę – ar ji parengta pagal galiojančius norminius aktus, ar ji PATIKIMA.

Specializuotas mokesčių auditas

Neretai įmonėms prireikia įvertinti atskirų mokesčių valstybei apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumą, pagrįstumą ir savalaikiškumą. Gali būti tikrinami vienas arba keli sumokėti mokesčiai. Patikrinimo metu, identifikuojame esamą ir galimą mokestinę riziką (tarp jų – įmonių pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, valstybinio socialinio draudimo mokesčių) bei pasiūlome efektyvius jos pašalinimo ar sumažinimo būdus. Atlikę mokesčių patikrinimą, pateikiame klientui patikrinimo ataskaitą. Taip pat įvertinamas įmonės apskaičiuotų ir sumokėtų (mokėtinų) veiklos mokesčių.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas

Vertiname fondų ar institucijų, atsakingų už užsienio finansinės pagalbos teikimą ir jos naudojimo priežiūrą, valdymo ir kontrolės sistemų atitikimą, atitinkamo fondo gairėse nustatytiems reikalavimams. Atliekame auditą pagal finansinės pagalbos teikėjo nustatytas taisykles ir tarptautiniu mastu pripažįstamus audito standartus. Vadovaudamiesi finansinės pagalbos teikėjo patvirtintintais finansavimo reikalavimais vertiname, ar projekto lėšomis finansuojamos išlaidos juos atitinka; parengiame ataskaitą ar išduodame pažymą, parengtą pagal projekto finansavimo sutartyje sutartyje nustatytą standartinę audito ataskaitos ar pažymos formą.